Giới thiệu

Hội nghị khoa học HaUI là Hội nghị khoa học thường niên do Trường
Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức. Qua 7 lần tổ chức, Hội nghị khoa học đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài trường

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệuGiới thiệuGiới thiệuGiới thiệuGiới thiệu